Overdenking:

1 Korintiërs 15:23-24a

23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

24 daarna het einde,

 

Een mens is nooit te oud om te leren. En als het goed is leren we elke dag wel iets bij. Zo verging het mij ook, toen ik op een seminar van het Zoeklicht was. De cursusleider kreeg een vraag over de Grote Verdrukking. “Gaat de gemeente door de Grote Verdrukking of niet?”, luidde de vraag. Het antwoord van de broeder was een onomwonden “nee, de gemeente gaat niet door de Grote Verdrukking”. Natuurlijk ging hij zijn antwoord verklaren en daarbij gebruikte hij een tekst uit Openbaring, waarvan ik niet eerder gedacht had dat het een argument voor zijn antwoord was.

In onze tekst hierboven zien we dat er eigenlijk drie opstandingen zijn. De eerste is de opstanding van Christus. Hij is de eersteling. Het woord eersteling verwijst naar een Joods offer. De eerste garven van de gersteoogst waren voor de Heer. Maar na die eerste garven volgden er natuurlijk nog veel meer. Die garven worden aangeduid met de woorden: “Die van Christus zijn bij Zijn komst”. En dan volgt er een belangrijke toevoeging: “en daarna het einde”. Wat wordt er met dat einde bedoeld? We lezen Openbaring 20:4: En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Hier is weer sprake van een opstanding. Het zijn de gelovigen uit de Grote Verdrukking, want er is sprake van onthoofding en van het Beest. Mensen die geen merkteken hadden ontvangen. Van deze opstanding wordt gezegd, dat zij behoren tot de eerste opstanding. Daarna is er geen sprake meer van een opstanding. Hoe kan dit dan de eerste opstanding zijn? Ieder van ons heeft wel eens iemand naar de begraafplaats gebracht, waarbij de hoop werd uitgesproken dat er een weerzien zou zijn, omdat de graven geopend zullen worden en de doden zullen opstaan om voorgoed bij de Heer te zijn. Een hoop, waarvan Paulus zegt, dat we ons die door niemand moeten laten ontnemen. Blijf in die hoop. Maar deze geliefde gestorvenen zijn niet onthoofd en zij hebben de openbaring van de antichrist nooit van dichtbij meegemaakt.

De opstanding van de zielen die onthoofd zijn vindt plaats aan het einde van de Grote Verdrukking en aan het begin van het Duizendjarig Rijk. Waarom wordt hier dan niets gezegd over hen die nu reeds in Jezus ontslapen zijn? Wel, broeders en zusters, deze heiligen zijn reeds lang bij de Heer. Zij zijn namelijk opgestaan en samen met de nog levende gelovigen de Heer tegemoet gegaan in de lucht. Zij volgen na de eersteling en daarna komt aan het einde de opstanding van de schare die niemand tellen kan. De Grote Verdrukking is de toorn van God, die over de aarde wordt uitgestort. Maar wat lezen we in 1 Thessalonicenzen 5:9: want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,

In de Grote Verdrukking zal de antichrist over de aarde regeren. De geest van de antichrist is voortdurend werkzaam. Die geest werkt de gemeente tegen. Ook vandaag zijn er antichristelijke partijen die het getuigenis van Christus het liefst achter de voordeur verstoppen. Er is vrijheid van godsdienst in ons land en niet-christenen krijgen alle ruimte, maar Gods kinderen worden zoveel mogelijk tegengewerkt. In de abortus- en de euthanasiepraktijken wordt met God geen rekening gehouden. Als je sterft beschikt de staat over je lichaam, tenzij jezelf anders hebt aangegeven. Zonde mag geen zonde meer genoemd worden, want in ieder mens schuilt immers wel iets goeds. Dat is in tegenspraak met Gods woord, dat zegt dat er niemand goed doet.

Wat is het dan fijn om die vaste hoop in je leven te hebben. Indien wij sterven wij zijn van de Heer of als wij leven, wij zijn van de Heer.